اسلایدر

تنهای تنها
سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا

درد

با درد خو گرفتم و با درد زنده ام

ای مرده باد زنده ی بی درد،مرده باد!!

« تنهـــــا »


♥ دوشنبه 95/8/17 ساعت 4:53 صبح توسط " تنها " واکنش

مردانگی به گریه نکردن فقط که نیست...

این روزها به حال خودم گریه می کنم

از دست کارهای تو هم گریه می کنم


این هق هقِ ضعیفِ گره خورده با غرور

خیلی غریبه نیست، منم! گریه می کنم


مردانگی به گریه نکردن فقط که نیست

گیرم که مرد هم نشدم، گریه می کنم!

پاره ای از یک غزل _« تنهــــــا »


♥ سه شنبه 95/8/4 ساعت 6:53 عصر توسط " تنها "

25

بیست و نه چندان ساله اما پیر پیرم

غم آنقدَر دارم که می خواهم بمیرم


ای روزگارِ سخت گیرِ ناجوانمرد

دست از سرم بردار آرامش بگیرم...

پاره ای از یک غزل - « تنهـــــا »


♥ جمعه 95/7/23 ساعت 5:37 صبح توسط " تنها "

باور نمی کنم...

دردی که باورش نکنی خوب می شود

گیرم که رفته است، باور نمی کنم!!

« تنهـــــا »


♥ جمعه 95/7/23 ساعت 5:29 صبح توسط " تنها "

دل به دل راه دارد...

دل « مــــن » می سوزد؛

اما

نفس « تــــو » از جای گرم در می آید...!

انگار

قدیمی ها راست می گفتند:

دل به دل راه دارد!!

« تنهــــــا »


♥ جمعه 95/7/23 ساعت 5:24 صبح توسط " تنها "

زخم زبان مردم این شهر کاری است...!


آرام تر بگو،

                 از من بریده ای؛

 

آهسته تر بگو،

                 از من به جز بدی،

                                   خیری ندیده ای؛

 

آرامِ جانِ خسته چرا جار میزنی؟!

 

آرام تر

             برو؛

آهسته تر

             بگو؛

تا نشنوند،

             بو نبرند از دل کباب

اشک کباب شعله ورم می کند عزیز؛

 

زخم زبان مردم این شهر کاری است!!!

زخم زبان مردم این شهر کاری است!!!

 

                                                « تنهــــا »

اشک کباب باعث طغیان آتش است (صائب)


♥ دوشنبه 95/7/19 ساعت 6:56 عصر توسط " تنها "

حالم خوب است... گذشته ام درد می کند!

رقیــب از آرزوی اینــکه از مرگــم خبــر یابد

به هرکس می رسد حال من بیمار می پرسد!

شعر: حضوری قمی


♥ شنبه 95/3/8 ساعت 11:47 عصر توسط " تنها "

سیگار میخواهد دلم، سیگار...

سیگار می خواهد دلم،

                          سیگار...

 


تحقیرهای روزگار انگار،

از پشت بسته دست احساس غرورم را

 


من پشت رقص دود باید گم شوم هر روز

من پشت رقص دود هرشب می شوم تکرار

 

سیگار می خواهد دلم،

                             سیگار...

 

سیگار شاید ریه هایم را

یا نه،

        فقط کلیه هایم را

این بیقراری ها که دارد می رساند،

هر لحظه جانم را به لب،

                               انگار...

 

 

جان بر لبم باشد اگر،

                           بهتر؟!

یا یک عدد سیگار؟!

 


سیگار می خواهد دلم،

                         سیگار...

 

 

الف.تنهــــا،پاییز92

 


♥ یکشنبه 95/2/19 ساعت 4:59 عصر توسط " تنها "

از درد می پیچد به خود مردی

از درد می پیچـــد به خـــود مــردی،

افسرده،

          تنهـــــا،

                   خشمگین،

                                 مغـــرور

در تنگنای حســـــرتی جانکـــــاه،

در انزوای خلوتی خاموش

زانوش در آغوش

                    هی اشک می ریزد 


در فصل سرد و زرد ناکامی

انگار دارد برگ می ریزد


رنگی به رخ دارد

                      ندارد

                            از هراس مرگ


ای دست های بی تفاوت،

                                  قلب های سنگ!

یک مرد دارد می رود از دست

یک جو اگر مردانگی در چنته هاتان هست،

دستی اگر باید،

                     بگیرید!

آنقدَرها جای دوری هم نخواهد رفت

هی دست روی دست،

                             نگذارید!

یک مرد دارد می رود از یاد

یک مرد دارد می رود بر باد

ای دست های بی تفاوت،

                                  قلب های سنگ!

با خود نگویید: هرچه باید باد،

                                      باید باد!!


پس رسم و آیین جوانمردی چه خواهد شد؟!

انسانیت هم مرد؟؟!

ای داد

ای بیداد

ای ننگ بر قانون جنگل باد!!


دنیای وانفسی عجب دنیای دلگیریست


ای مرگ دستم را بگیر

                           ای مرگ!!


دستم نمی گیری،

                       بیا جانم بگیر آخر؛

من سیرم از این زندگی دیگر


دنیای وانفسی عجب دنیای دلگیریست


ای مرگ!

آی اِی مرگ!

داری تعلل می کنی،گویا!

این پا و آن پا می کنی،آیا؟!

من سیرم از این زندگی،

                              سیرم از این دنیا!!

ناز آمدی با ما؟!

آخر تو هم ناز آمدی با ما؟!!

حتی برای اینکه جانم را بگیری،

                                         ناز کردی،

                                                     ناز؟!!

باشد تو هم بازی!!


ای چرخ بد کردی

دیدی چها بر روزم آوردی؟!

باور نمی کردم که تا این حد پلیدی،

                                             ناجوانمردی...


آخــر خدایــــا مــن چـــرا اینقــــدر بدبختــم؟؟!        ا.تنهــــا


♥ شنبه 95/1/21 ساعت 11:18 عصر توسط " تنها "

...

           

             بغـــض،گـــریه،اشـــک،تنهـــایی،سکـــوت

                                       این تمــــام سهــــم مــــن از عشـــــق بود

       الف.تنهــا


♥ شنبه 95/1/21 ساعت 10:20 عصر توسط " تنها "
   1   2   3   4   5   >>   >